НОВИ ЗАГЛАВИЯАрхимандрит Иоан Крестянкин.
Опит за построяване на изповед.
Превод от руски, трето издание,
изд. Елеон, 216 с., тираж 1000 бр.,
цена: 5.50 лв.

Как да се подготвим за изповед, как да открием греха в себе си и да го изповя- даме, за да се очистим от него? Отго- вор на този въпрос ни дава книгата на архимандрит Иоан Крестянкин (+2006 г.) В нея се разглеждат общите грехове спрямо десетте заповеди на Божия За- кон и спрямо блаженствата. Авторът е един от съвременните про- зорливи старци на Русия. Като изповед- ник в Псково-Печерския манастир, той не рядко провеждал обща изповед,пора- ди многото изповядващи се. Събирал всички нуждаещи се от изповед в храма и правил анализ на общите грехове, от които страда всеки един от нас, така че всеки човек да може да се види и раз- бере в какво е грешен и съответно да се покае и изповяда, за да пристъпи дос- тойно към причастие. Непосредствен материал за настоящия сборник са беседите на архимандрит Иоан, изнесени през 70-те години на ХХ век през първата седмица на Великия пост след четенето на покайния канон на св. Андрей Критски. Покайното настроение и силата на сло- вото на псковския духовен старец, как- то и голямата лична полза от беседите му преводачът на настоящата книга е изпитал нееднократно. Запазен е живият, разговорен и въздейст- ващ език на автора. Книгата е предназначена за всички право- славни християни, които имат нужда от духовно ръководство при самоподготов- ката си за изповед. Поради изчерпване на първите два тира- жа и големия интерес,предлагаме трето- то издание на книгата с малки промени.

КОНТАКТИ

Телефон: 02 / 987 56 65, в. 17
e-mail: eleon@hramsvetapetka.org